реферат
Главная

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по муниципальному праву

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Реферат: Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Реферат: Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДІДКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 369.022.2:351.74

Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці


12.00.05 – трудове право;

право соціального забезпечення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

ХАРКІВ – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України.

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент

Копайгора Іван Данилович,

Криворізький економічний інститут Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана, завідуючий кафедрою правознавства.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Іншин Микола Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС;

кандидат юридичних наук, доцент Панасюк Олег Терентійович,

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Захист відбудеться «23» квітня 2008 року о «15» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий «21» березня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На міжнародному та конституційному рівні визнано та закріплено право трудящих на належні, безпечні, сприятливі та здорові умови праці. Вказане право здебільшого забезпечується шляхом різноманітних технічних, матеріальних та організаційних заходів на робочих місцях. Проте, усунути всі негативні фактори неможливо. Тому держава передбачає відповідні пільги та компенсації працівникам, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Одним із заходів, спрямованих на компенсацію роботи у негативних для здоров’я умовах, є відповідне пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами.

Але сьогодні у правовому регулюванні пенсійного забезпечення зазначених працівників накопичено достатньо велику кількість проблем, що перешкоджають працівникам, які задіяні на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, ефективно реалізувати своє право на пенсію та отримати відповідну компенсацію від держави за працю в несприятливих для здоров’я умовах. Ситуація з пенсійним забезпеченням таких працівників ще більше ускладнюється у зв’язку із реформуванням пенсійної системи. Пенсійна реформа відобразилася та значно вплинула саме на працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. По-перше, солідарна пенсійна система була переобтяжена різноманітними пільгами та виплатами, у зв’язку із чим не могла забезпечити виплату пенсій пенсіонерам. По-друге, забезпечення належних та безпечних умов праці покладається законодавством на підприємство, організацію, установу, де працює робітник, що переносить тягар відповідальності за умови праці в більшій мірі на адміністрацію відповідного підприємства. За таких умов при реформуванні пенсійної системи було вирішено пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, здійснювати через корпоративні та професійні недержавні фонди. Однак діяльність таких фондів ще достатньо не урегульована. В такій ситуації було вирішено до налагодження належного функціонування недержавних пенсійних фондів пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці здійснювати за чинним раніше законодавством. Отже, виникло багато питань стосовно того, яким саме нормативно-правовим актом регламентується, в якому порядку здійснюється призначення пенсій зазначеним працівникам.

Проблеми пенсійного забезпечення були досліджені в працях багатьох вчених, зокрема: В.С. Андрєєва, В.М. Андріїва, Я.І. Безуглої, Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, В.Я. Гоца, К.Н. Гусова, В.В. Жернакова, А.Д. Зайкіна, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, М.І. Іншина, Р.І. Кондратьєва, Р.З. Лівшиця, О.Є. Мачульської, К.Ю. Мельника, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.О. Процевського, О.І. Процевського, С.М. Синчук, І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, В.К. Суботенка, В.А. Тарасової, Є.Г. Тучкової, Я. М. Фогеля, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої та ін. Проте, важливо звернути увагу, що, по-перше, в цій сфері залишається достатньо велика кількість дискусійних питань, по-друге, комплексне дослідження проблем пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, не проводилися в незалежній Україні.

Отже, наявність проблем у пенсійному забезпеченні працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, в умовах реформування пенсійної системи; проблемний характер застосування норм щодо пенсійного забезпечення зазначеної категорії працівників; недостатня правова урегульованість у даній сфері; відсутність досліджень з означеної теми – все це обумовлює актуальність та доцільність проведення дослідження щодо пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 1.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004–2009 років, затверджених наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р. та п. 1.3 Головних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006–2010 рр., а також планів наукових досліджень науково–дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України та кафедри трудового, екологічного та аграрного права Харківського національного університету внутрішніх справ.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні сутності та особливостей пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці та внесенні відповідних пропозицій щодо удосконалення порядку призначення та виплати пенсій цим працівникам.

Для досягнення поставленої мети у процесі дисертаційного дослідження необхідно виконати наступні завдання:

-      визначити місце та роль пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, в системі їх соціально-правового захисту;

-      удосконалити дефініції: «пенсія», «пенсійне забезпечення», «робота зі шкідливими та важкими умовами праці», «пенсійне забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці»;

-      визначити сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

- уточнити правові підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

- виявити та охарактеризувати особливості правового статусу суб’єктів даного виду пенсійних правовідносин;

- визначити особливості призначення пенсій на пільгових умовах;

- охарактеризувати сучасний стан нормативно-правового забезпечення пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;

- виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Предметом дослідження є правове регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань потребувало в ході дисертаційного дослідження використати наступні методи: системно-структурний, за допомогою якого пенсійне забезпечення було розглянуто як один із видів соціального забезпечення (підрозділ 1.1.); діалектичний, використання якого дозволило: розглянути єдність та диференціацію правового регулювання пенсійного забезпечення громадян у їх розвитку та взаємодії; дослідити співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці; з’ясувати особливості суб’єктів та об’єкта пенсійних правовідносин в даній сфері (підрозділи 2.1, 2.3); методи класифікації, групування, системно-функціональний – для класифікації робіт із шкідливими та важкими умовами праці, виокремлення на основі цього видів пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (підрозділи 1.3, 2.1); документальний аналіз, статистично-звітний та спеціально-юридичний методи, за допомогою яких вивчено сучасний стан пенсійного забезпечення зазначених працівників, сучасні реалії в сфері пенсійного забезпечення досліджуваної категорії працівників, визначено підстави та умови для призначення пенсій на пільгових умовах (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий та структурно-логічний методи, завдяки яким були визначені напрямки удосконалення призначення пенсій працівникам, задіяним на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (підрозділ 2.4).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ході даного дисертаційного дослідження за допомогою сучасних наукових розробок вперше було досліджено сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Результатом здійсненого дослідження є нові обґрунтовані наукові визначення, положення та висновки, зроблені особисто здобувачем. Основні з них такі:

-           удосконалено поняття пенсійного забезпечення, яке визначено як комплексні організаційно-правові заходи, метою яких є задоволення життєвих потреб шляхом здійснення грошових виплат громадянам, які мають право на їх отримання, а також гарантування пенсіонерам здійснення свого права, державний захист та охорона їхніх прав;

-           вперше подано визначення понять та термінів у сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

-           вперше запропоновано розрізняти види пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: за рівнем небезпечності робіт, на яких працюють працівники, та за ступенем шкідливості умов праці;

-           визначено підстави та умови виникнення права на пенсію на пільгових умовах та призначення пенсії на пільгових умовах, так, для працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, умовами виникнення права на пенсію на пільгових умовах є вік працівника, трудовий стаж та спеціальний трудовий стаж; підставою – закріплення у нормативно-правовому акті відповідної норми права, що встановлює існування такого виду пенсії;

-           вперше визначено момент та умови виникнення пенсійної право та дієздатності суб’єктів в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

-           вперше обґрунтовано та запропоновано розробити єдиний нормативно-правовий акт у вигляді закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди», який би визначав засади та принципи пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, а також регулював би діяльність відповідних фондів, через відрахування до яких мають формуватися пенсії для вказаної категорії працівників; розроблено проекти норм «Вік для виникнення права на пільгову пенсію для працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» та «Види пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці», які мають міститися в запропонованому законі;

- розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Серед яких: посилити контроль за застосуванням на підприємствах назв посад у відповідності до Списків та Державного класифікатора посад; розробити механізм правової підтримки пенсіонерів, що насамперед повинен базуватися на безоплатній кваліфікованій юридичній консультації пенсіонерів; зобов’язати підприємства раз на рік звітувати до Пенсійного Фонду України про наявність на їх підприємстві посад із шкідливими умовами; покласти на роботодавця обов’язок сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду за залучення працівників до праці у шкідливих умовах, які мають бути диференційовані залежно від ступеня шкідливості умов праці.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що викладені в дисертації положення та висновки можуть бути використані:

- у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки питань правового регулювання та організації пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

- у правотворчості – сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до відповідних нормативних актів, зокрема, до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; доведено необхідність прискорення розробки закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди»;

- у правозастосуванні – сприятиме вдосконаленню порядку призначення та виплати пенсій досліджуваній категорії працівників;

- у навчальному процесі – матеріали дисертації можуть використовуватися під час викладання навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення».

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації знайшли відображення у наукових публікаціях автора, а також доповідях на науково–практичних конференціях: «Трудове право України в контексті європейської інтеграції» (м. Чернігів 25–27 травня 2006р.), «Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин» (Чернігів, 2007).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у 5 наукових статтях, які розміщені у фахових наукових виданнях та тезах науково-практичної конференції.

Структура дисертації. Дисертація складається з двох розділів, семи підрозділів, вступу, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 208 сторінок. Кількість використаних джерел складається з 171 найменування і займає 15 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, характеризується стан її наукової розробки, визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та методологічні засади дисертаційного дослідження, розкрито наукову новизну роботи, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом.

Розділ 1 «Правова характеристика пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці» містить три підрозділи.

У підрозділі 1.1 «Поняття пенсійного забезпечення та пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці» проводиться дослідження щодо визначення поняття пенсійного забезпечення, поняття пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, їхніх характерних ознак та сутності.

Досліджено сутність соціального забезпечення. Зроблено висновок, що воно являє собою: 1) матеріальне забезпечення певних категорій громадян; 2) право на соціальне забезпечення виникає у тих громадян, що в силу певних причин не в змозі утримувати себе самостійно; 3) для здійснення матеріального забезпечення використовуються спеціальні фонди; 4) особи, які мають право на соціальне забезпечення, встановлюються у визначеному законом порядку; 5) факти, за наявності яких виникає право на соціальне забезпечення, також є чітко окресленими законом.

Одним із принципів правового регулювання соціального забезпечення є його диференціація. Метою диференціації права соціального забезпечення є визначення конкретної частки соціального забезпечення для кожного громадянина залежно від певних умов (характеру праці, умов праці, страхових внесків, розміру заробітної плати тощо). Обґрунтовано, що диференціація права соціального забезпечення – це є не лише необхідність встановити соціальну справедливість, а обов’язкова умова реалізації громадянами права на соціальне забезпечення.

На основі аналізу теоретичних розробок та виокремлення характерних ознак подано визначення поняття пенсії як грошової виплати, що призначається у встановленому Законом порядку за умови настання чітко визначених Законом юридичних фактів, яка може бути регулярною, систематичною, періодичною або одноразовою.

Обґрунтовано мету цього виду пенсійного забезпечення: це є задоволення за допомогою грошових виплат життєвих потреб працівників, що мають право на отримання пенсії, гарантування їм здійснення цього права, державний захист та охорона прав пенсіонерів.

Подано визначення пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: це комплексні організаційно-правові заходи, які забезпечують здійснення підвищених грошових виплат громадянам, що мають право на пільгову пенсію, з метою задоволення їхніх життєвих потреб та компенсації за шкідливі та важкі умови праці, а також гарантують даній категорії пенсіонерів здійснення свого права, державний захист та охорону їхніх прав.

У підрозділі 1.2 «Сучасні реалії правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» досліджено історію виникнення пенсій, впровадження компенсацій за службу у важких умовах, проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

Визначено, що сьогодні одним із найважливіших заходів врегулювання проблеми забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці є компенсація працівникам, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами, за такі умови шляхом відповідного пенсійного забезпечення. Таке пенсійне забезпечення покликане якомога повніше врахувати особливості шкідливих умов праці та відповідно до цього визначити вік, з якого працівник має право на пенсію, порядок обчислення пенсії залежно від важкості та шкідливості умов праці, встановити процедуру пільгового зарахування років загального та пільгового трудового стажу.

Наголошено на необхідності розробки Закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди», який має містити основні засади та принципи правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

У підрозділі 1.3 «Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці» подано класифікацію робіт зі шкідливими та важкими умовами праці, виокремлено відповідні види пенсійного забезпечення.

Вказується, що оскільки Україна є соціальною правовою державою, її обов’язком є створення належних умов для життєдіяльності та самореалізації людини. Важливу роль при цьому відіграє створення належних безпечних умов праці.

Проаналізовано положення Гігієнічної класифікації за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Окремо звернуто увагу на вірне застосування термінів у нормативно-правових актах, які регулюють працю у шкідливих та важких умовах праці, оскільки на основі саме цих актів в подальшому відбувається віднесення робіт до певної категорії, та, відповідно, у працівника виникає право на пільгову пенсію.

За якісними характеристиками запропоновано розрізняти: 1)шкідливі умови праці: за переважним впливом певного фактору можуть бути: а) роботи, де діє фізичний фактор, перевищення встановлених норм; б) роботи, де діє хімічний фактор, перевищення встановлених норм; в) роботи, де діє біологічний фактор, перевищення встановлених норм; г) роботи, де декілька факторів в поєднанні перевищують встановлені норми; 2) важкі умови праці: за переважним впливом відповідного показника важкі роботи можуть бути: а) роботи, де фізичне динамічне навантаження перевищує встановлені норми; б) роботи, на яких маса вантажу, що піднімається і переміщується, перевищує допустимі норми;в) роботи, на яких загальне число стереотипних робочих рухів перевищує встановлені норми та інші.

Роботи, що виконуються у важких умовах, можуть бути класифіковані за: ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості можливих змін в організмі працюючих; галузевою ознакою виконуваних робіт; за організаційними заходами покращення умов праці; за демографічними статево-віковими обмеженнями; за критерієм соціального захисту працівників.

У підрозділі подано визначення роботи зі шкідливими та важкими умовами праці: це здійснення трудової діяльності в умовах, коли один із факторів виробничого середовища або один із факторів, що характеризує важкість трудового процесу, перевищує встановлені у відповідному порядку та відповідною процедурою норми, у зв’язку із чим відбувається негативний вплив на стан здоров’я працівника.

Залежно від проведеної класифікації робіт пропонується виділити наступні основні види пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

За рівнем небезпечності робіт, на яких працюють працівники, слід розрізняти пенсійне забезпечення: 1) осіб, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (роботи, віднесені до Списку №2); 2) осіб, які працюють на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (роботи, віднесені до списку №1).

За ступенем шкідливості умов праці необхідно виділити пенсійне забезпечення: осіб, як працюють на роботах із першим ступенем шкідливості умов праці; осіб, які працюють на роботах із другим ступенем шкідливості умов праці; осіб, які працюють на роботах із третім ступенем шкідливості умов праці; осіб, які працюють на роботах із четвертим ступенем шкідливості умов праці.

Розділ 2 «Правові відносини в сфері пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» містить чотири підрозділи.

У підрозділі 2.1 «Особливості правовідносин у сфері пільгового пенсійного забезпечення» проаналізовано сутність пенсійних правовідносин та визначено особливості, притаманні правовідносинам у сфері пільгового пенсійного забезпечення.

Зазначено, що пенсійні правовідносини – це окремий вид правовідносин. Характерними ознаками пенсійних правовідносин є: 1) пенсійні правовідносини становлять собою вид суспільних відносин; 2) пенсійні правовідносини виникають на основі норм права; 3) пенсійні правовідносини є предметом права соціального забезпечення, у зв’язку із чим є тісно пов’язаними із нормами вказаного права; 4) даним правовідносинам притаманні свої специфічні властивості, що значно відрізняють їх від усіх інших правових відносин; 5) специфіка пенсійних правовідносин полягає у підставах виникнення, суб’єктах правовідносин, об’єкті, змісті та методу правового регулювання; 6) реалізація пенсійних правових відносин забезпечується державою, оскільки право громадян на пенсію закріплене у ст. 46 Конституції України.

Обґрунтовано, що пенсійним правовідносинам притаманні кваліфікуючи особливі властивості. По-перше, це проявляється у специфічності суб’єктів. Суб’єктом пенсійних правовідносин може бути будь-яка застрахована особа або, у певних випадках, члени її сім’ї. Вона повинна бути наділена пенсійною право та дієздатністю. Досліджено пенсійне право та дієздатність. Вказано, що пенсійним правовідносинам притаманна наявність ще одного обов’язкового суб’єкта. Таким суб’єктом є відповідний державний орган, що встановлює право на пенсію та її призначає, а також зобов’язаний її виплачувати. В різних пенсійних правовідносинах беруть участь різні за характером суб’єкти.

Особливість пенсійних правовідносин полягає також і у підставах їхнього виникнення, зміни та припинення. Для виникнення пенсійних правовідносин необхідні два обов’язкових, взаємообумовлених юридичних акти: волевиявлення громадянина стати пенсіонером та рішення компетентного органу про призначення пенсії.

Об’єктом пенсійних правовідносин, що виникають з приводу пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, є пенсія на пільгових умовах. Право на пенсію на пільгових умовах мають певні категорії громадян, чітко встановлені Законом України «Про пенсійне забезпечення».

У підрозділі 2.2 «Підстави та умови, необхідні для призначення пенсій на пільгових умовах» визначено, за яких умов та на яких підставах призначається пенсія на пільгових умовах.

Наголошено, що слід розрізняти умови та підстави виникнення права на пенсію. Умови – це ті юридичні факти, що сприяють виникненню, зміні та припиненню відповідних правовідносин. Підстави – це чітко визначені законодавством юридичні факти, які породжують, змінюють або припиняють відповідні правовідносини. Вивчаються підстави та умови виникнення права на пільгову пенсію.

Наголошено на необхідності розрізняти підстави та умови виникнення права на пенсію на пільгових умовах та підстави та умови призначення пенсії на пільгових умовах. Призначення пенсії – це є реалізація відповідного права. Тоді як виникнення права на пенсію на пільгових умовах є лише умовою призначення відповідної пенсії. При цьому, призначення пенсії – це використання відповідного права. Компетентний орган, що призначає пенсію, не реалізовує право, а застосовує. Досліджуються умови та підстави призначення пенсії на пільгових умовах.

У підрозділі 2.3 «Основні суб’єкти правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» визначено, хто саме може бути суб’єктом досліджуваних пенсійних правовідносин.

У сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, пенсіонер – це особа, що на підставі рішення управління Пенсійного фонду про призначення пенсії на пільгових умовах, має право на отримання пенсії відповідного розміру.

Наголошено, що в сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, суб’єктом таких відносин може стати не кожна особа, а тільки та, яка відповідає певним особливими вимогам, що характеризують зазначені правовідносини. Суб’єктом пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, працюючих на зазначених роботах, не можуть бути, у певних випадках, неповнолітні та жінки, оскільки вони об’єктивно не можуть працювати на деяких видах робіт.

Зазначено, що для того, щоб стати суб’єктом пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, особа має бути наділена пенсійною правоздатністю та дієздатністю. Вивчається пенсійна право та дієздатність в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Другий суб’єкт правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, залежить від того, в яких саме пенсійних правовідносинах приймає участь пенсіонер.

У підрозділі 2.4 «Напрямки подальшого удосконалення порядку призначення та виплати пенсій на пільгових умовах» пропонуються шляхи вирішення проблем, які існують в сфері пенсійного забезпечення досліджуваної категорії працівників, з метою удосконалення правового регулювання зазначеного пенсійного забезпечення.

У підрозділі запропоновано полегшити працівнику процес звернення за пенсією шляхом: по-перше, зменшенням строків розгляду заяв про призначення пенсій; по-друге, на стадії повідомлення працівнику про його право на пенсію на пільгових умовах підготувати відповідну довідку про характер виконуваної працівником роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. Або ж, у разі, коли спеціальний стаж був напрацьований на іншій роботі, забезпечити до дня, з якого у працівника виникає право на звернення за пенсією, отримання такої довідки через відповідний запит. Тобто ми пропонуємо більшу частину відповідальності по забезпеченню доказів для отримання пенсії на пільгових умовах покласти на уповноважених посадових осіб. По-третє, в персоніфікований облік вносити всі необхідні для призначення пенсій дані, щоб при виникненні права на звернення за пенсією, вся необхідна інформація знаходилася в одному місці і могла бути отримана за короткий проміжок часу – оперативно та повно.

Обґрунтовано, що у Державному бюджеті необхідно чітко встановити видатки та асигнування на забезпечення відповідних пенсійних програм з метою недопущення виділення із власних доходів Пенсійного фонду коштів на виплату пенсій, оскільки це погіршує кризове становище Пенсійного фонду та перешкоджає послідовному втіленню пенсійної реформи в економічне життя, призводячи до заборгованості Пенсійного фонду та розбалансування відповідних коштів між різними державними структурами.

В підрозділі запропоновано дієві шляхи вдосконалення правового регулювання та правозастосування пенсійного забезпечення працівників.


ВИСНОВКИ

В результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення численних наукових праць у різних галузях юриспруденції, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення теоретичних засад та правового регулювання пенсійного забезпечення працівників що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. До основних із них віднесено такі:

1. Пенсію визначено як грошову виплату, що призначається у встановленому Законом порядку за умови настання чітко визначених Законом юридичних фактів, яка може бути регулярною, систематичною, періодичною або одноразовою.

2. Диференціація пенсійного забезпечення – це встановлені державою відмінності в змісті і обсязі прав та обов'язків суб'єктів пенсійних відносин на певних підставах. Сутність диференціації полягає у спеціалізованому правовому регулюванні пенсійного забезпечення окремих категорій працівників з урахуванням усіх особливостей праці, внаслідок чого пенсіонери отримують різні за розміром пенсії. Диференціація пенсійного забезпечення стосовно певних категорій пенсіонерів викликана об’єктивними факторами та суспільною необхідністю.

3. Об’єктивними умовами диференціації пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці є: 1) особливі умови праці; 2) необхідність особливого правового регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу пенсійного забезпечення тих працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Така необхідність зумовлена особливостями призначення, обчислення пенсій для таких пенсіонерів; 3) особливість підстав та умов, що дають право на пенсію на пільгових умовах; 4) особливі суб’єкти правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

4. Пенсійне забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці визначено як комплексні організаційно-правові заходи, які забезпечують здійснення підвищених грошових виплат громадянам, що мають право на пільгову пенсію, з метою задоволення їхніх життєвих потреб та компенсації за шкідливі та важкі умови праці, а також гарантують даній категорії пенсіонерів здійснення свого права, державний захист та охорону їхніх прав.

5. Робота зі шкідливими та важкими умовами праці – це здійснення трудової діяльності в умовах, коли один із факторів виробничого середовища або один із факторів, що характеризує важкість трудового процесу, перевищує встановлені у відповідному порядку та відповідною процедурою норми, в зв’язку із чим відбувається негативний вплив на стан здоров’я працівника.

6. У сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, пенсіонер – це особа, що на підставі рішення управління Пенсійного фонду про призначення пенсії на пільгових умовах, має право на отримання пенсії відповідного розміру.

7. Суб’єктний склад пенсійних правовідносин у сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важким умовами праці, залежить від виду відносин (матеріальні, процедурні, процесуальні). В кожному із даних видів обов’язковим суб’єктом виступає пенсіонер. У сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, пенсіонер – це особа, що на підставі рішення управління Пенсійного фонду про призначення пенсії на пільгових умовах, має право на отримання пенсії відповідного розміру. Суб’єктом пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, працюючих на зазначених роботах, не можуть бути у певних випадках неповнолітні та жінки, оскільки вони об’єктивно не можуть працювати на деяких видах робіт.

8. Суб’єктами процедурних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, є: 1) працівник, що працює на роботі, зазначеній у Списку № 1 або у Списку №2, який досяг встановленого віку та має відповідний спеціальний стаж; 2) атестаційна комісія з питань умов праці на робочому місці; 3) Державна експертиза умов праці, як контролюючий та відповідальний за правильність застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові пенсії, орган; 4) уповноважена посадова особа підприємства, установи, організації, де працює працівник; 5) управління Пенсійного фонду.

9. Норми пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, містяться в розрізнених нормативно-правових актах, що значно ускладнює та затягує процес застосування відповідних норм при призначенні пенсій зазначеним працівникам. Тому важливим та необхідним є розроблення закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди», який має містити основні засади та принципи правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

1. Дідковська Т.О. Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці // Форум права. – 2007. – №2. – С.40-42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07dtovup.pdf.

2. Дідковська Т.О. Сутність та значення робіт із шкідливими і важкими умовами праці // Наше право/ Our law. – 2006. – №4. – С.56 – 59.

3. Дідковська Т.О. Особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – Вип.7. – 2006. – С.78-81.

4. Дідковська Т.О. Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2008. Вип.40. – С.322 – 326.

5. Дідковська Т.О. Специфічні особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці (теоретичний аспект ) // Право і безпека. – 2007. – №6/1. – С.20 - 23.

6. Дідковська Т.О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин. Матеріали науково-практичної конференції. м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. – Чернігів. – 2007. – С.194 – 200.


АНОТАЦІЇ

Дідковська Т.О. Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Вперше вивчено сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Удосконалено та розроблено понятійний апарат пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Вивчено та досліджено особливості пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення вказаної категорії працівників. Вперше запропоновано розрізняти види пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Визначено момент та умови виникнення пенсійної право та дієздатності суб’єктів в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Визначено сутність підстав та умов виникнення права на пенсію на пільгових умовах та призначення пенсії на пільгових умовах. З’ясовано проблеми, які виникають під час призначення пенсій працівникам, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Проаналізовано міжнародні та національні нормативно-правові акти, сучасні реалії в досліджуваній сфері, на основі чого зроблено відповідні висновки та запропоновано напрямки та шляхи удосконалення порядку призначення та виплати пенсій на пільгових умовах.

Ключові слова: працівники, пенсія, шкідливі та важкі умови праці, пенсійне забезпечення.

Дидковская Т.А. Пенсионное обеспечение работников на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук о специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2008.

Диссертация посвящена исследованию правового регулирования пенсионного обеспечения работников, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Целью диссертационного исследования является на основании анализа действующего нормативно-правового массива, регулирующего пенсионное обеспечение работников, работающих на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, определить сущность и особенности пенсионного обеспечения в указанной сфере. На основании теоретического осмысления многочисленных научных трудов в отрасли права социального обеспечения сделать соответствующие выводы относительно теоретических вопросов, которые не рассматривались ранее при исследовании пенсионного обеспечения. При помощи анализа практики применения соответствующих норм выявить проблемные вопросы и неурегулированные моменты, вследствие чего внести предложения, способствующие совершенствованию порядка назначения и выплаты пенсий работникам, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

В процессе диссертационной работы впервые изучена сущность и особенности пенсионного обеспечения работников, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Усовершенствован и разработан понятийный аппарат пенсионного обеспечения работников, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Определено, что пенсионное обеспечение указанной категории работников – это комплексные организационно-правовые мероприятия, обеспечивающие осуществление повышенных денежных выплат гражданам, которые имеют право на льготную пенсию, с целью удовлетворения их жизненных потребностей и компенсации за вредные и тяжелые условия труда, а также гарантируют данной категории пенсионеров осуществление своего права, государственную защиту и охрану их прав. При этом работа с вредными и тяжелыми условиями труда определена как осуществление трудовой деятельности в условиях, когда один из факторов производственной среды или один из факторов, характеризирующих тяжесть трудового процесса, превышает установленные в соответствующем порядке и определенной процедурой нормы, в связи с чем происходит негативное влияние на здоровье работника. Разработана классификация работ с вредными и тяжелыми условиями труда.

Впервые изучена сущность и особенности пенсионного обеспечения работников, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Изучены особенности пенсионных отношений в сфере пенсионного обеспечения указной категории работников. Впервые предложено различать виды пенсионного обеспечения работников, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Среди таких видов основными выделено: 1. по уровню опасности работ, на которых работают работники: 1) пенсионное обеспечение лиц, которые работают на работах с вредными и тяжелыми условиями труда(работы, отнесенные к Списку № 2); 2) пенсионное обеспечение лиц, которые работают на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда(работы, отнесенные к Списку № 1); 2. по уровню вредности условий труда: 1) пенсионное обеспечение лиц, которые работают на работах с первым уровнем вредности условий труда; 2) пенсионное обеспечение лиц, которые работают на работах со вторым уровнем вредности условий труда; 3) пенсионное обеспечение лиц, которые работают на работах с третьим уровнем вредности условий труда;4)пенсионное обеспечение лиц, которые работают на работах с четвертым уровнем вредности условий труда. Соответственно разработаны проекты норм, учитывающие данные виды пенсионного обеспечения.

Определены условия и основания возникновения права на пенсию на льготных условиях. Доказано, что необходимо различать условия и основания возникновения права на пенсию и условия и основания назначения пенсии на льготных условиях. Определены условия и основания назначения льготной пенсии.

Изучен субъектный состав пенсионных правоотношений в сфере пенсионного обеспечения работников, работающих на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. На основании анализа действующего законодательства и введенной пенсионной реформы сделаны соответствующие выводы об изменении в будущем субъектов данного вида пенсионных правоотношений, представлен будущий субъектный состав данных пенсионных правоотношений.

Изучены проблемы, которые возникают при назначении пенсий работникам, которые работали на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Проанализированы международные и национальные нормативно-правовые акты, современная реальность в исследуемой сфере, на основании чего сделаны соответствующие выводы и предложены направления и пути усовершенствования порядка назначения и выплаты пенсий на льготных условиях исследуемой категории работников.

Ключевые слова: работники, пенсия, вредные и тяжелые условия труда, пенсионное обеспечение.


Didkovska T.O. Provision of Pensions of Employees that Work on Positions with Unhealthy and Hard Labor Conditions.Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.05 – labor law; social guarantee law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2008.

Thesis is devoted to the research of legal regulation of provision of pensions of employees that work on positions with unhealthy and hard labor conditions. Essence and peculiarities of provision of pensions of employees that work on positions with unhealthy and hard labor conditions are studied for the first time. Conceptual machinery of provision of pensions of employees that work on positions with unhealthy and hard labor conditions is improved and elaborated. Peculiarities of pension legal relations in the sphere of provision of pensions of stated category of employees are studied and researched. It is proposed for the first time to divide kinds of provision of pensions of employees that work on positions with unhealthy and hard labor conditions. The moment and conditions of pension law appearing and subjects’ ability in the sphere of pension guaranteeing of employees that work on positions with unhealthy and hard labor conditions are determined. Essence of reasons and conditions of appearing the right for pension on easy-payment terms and its fixing is determined. Problems appearing during the process of fixing pensions to employees that work on positions with unhealthy and hard labor conditions are elucidated. International and domestic normative and legal acts, modern realities in the researched sphere are analyzed and corresponding conclusions have been made on their base and also some ways and directions improving the order of fixing and payment of pensions on easy-payment terms are proposed.

Key words: employees, pension, unhealthy and hard labor conditions, provision of pensions.© 2011 Онлайн база рефератов, курсовых работ и дипломных работ.