реферат
Главная

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по муниципальному праву

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Контрольная работа: Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Контрольная работа: Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Обов'язкове домашнє завдання

з дисципліни "Бюджетна система"

на тему "Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки"

Виконала

студентка ІІІ курсу

факультету економіки та менеджменту

групи Ф – 62

Лисиця Богдана

Перевірила Ілляшенко Тетяна Олексіївна

Суми – 2008


Зміст

Вступ

1.  Сучасний стан навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

2.  Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

2.1.  Фонди охорони навколишнього середовища

2.2.  Порядок фінансування природоохоронних заходів

3.  Джерела фінансування ядерної безпеки України

4.  Практична частина

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Важливою складовою частиною національної безпеки держави є забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, яка передбачає існування такого стану суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії, при якому системою організаційних, економічних, науково-технічних та інших соціальних заходів забезпечується такий рівень регулювання в цій сфері, який спонукає до безумовного дотримання норм, правил, стандартів та умов, що призводить до безпечного використання ядерної енергії в мирних цілях.

Характер робіт, пов'язаних з експлуатацією ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами визначається їх властивостями і особливостями впливу на довкілля і людський організм, чим обумовлюється специфіка форм і методів правового регулювання. Серед них є:

-  специфіка і можливість об’єкта регулювання;

-  наявність цілісної, якісної визначеності і суспільної значимості предмета правового регулювання, тобто суспільних відносин, пов’язаних із використанням ядерної енергії;

-  наявність спеціальних цілей і фундаментальних принципів – мирного та безпечного використання ядерної енергії, пріоритет захисту людини впливу радіаційних факторів тощо;

-  імперативний характер норм правового регулювання "те, що дозволено законодавством – заборонено" та підвищення значення державного регулювання;

-  сприяння подальшому зміцненню міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії.

Зважаючи на це, в Україні має значно посилитися роль соціального регулювання суспільних відносин, що має на меті підвищення рівня довіри громадськості до інформації, пов'язаної з безпечним використання ядерної енергії.


1.  Сучасний стан навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку, відтворення природно-ресурсного комплексу України та недостатнє фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості.

Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом – без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля.

Ці та інші чинники, зокрема, низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва.

Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України.

Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи.

Державна політика щодо правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки базується на нормах Законів України: "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про видобування і переробку уранових руд", "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" та міжнародних договорах, учасником яких є Україна (Конвенція про ядерну безпеку, Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу тощо.

Підвалини створення ядерного законодавства в Україні заклала Концепція державного регулювання та управління ядерною галуззю в Україні, ухвалена постановою Верховної Ради України від 25 січня 1994 року №3871 -XII. Виходячи з досвіду держав з розвинутою ядерною енергетикою, Концепція визначала, що для забезпечення безпеки використання ядерної енергії необхідна наявність:

-  законодавчої бази, яка регламентує будь-яку діяльність у галузі використання ядерної енергії, радіаційно-небезпечних технологій та речовин;

-  державного органу, який здійснює управління об'єктами ядерної енергетики;

-  системи державного регулювання і нагляду за дотриманням правил і норм безпеки на об'єктах ядерної енергетики та підприємствах, які використовують радіаційно-небезпечні технології та речовини, та видачі дозволів (ліцензій) на виконання робіт у цій галузі;

-  експлуатуючої організації для об'єктів ядерної енергетики, яка несе відповідальність перед суспільством і державою за їх безпечну експлуатацію.


2.  Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

2.1.  Фонди охорони навколишнього природного середовища

 

Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються республіканський та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища. Місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються в межах єдиного позабюджетного фонду відповідної Ради народних депутатів за рахунок:

а)  платежів за забруднення навколишнього природного середовища;

б)  частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а саме:

а.50 відсотків суми штрафів, стягнутих з посадових осіб за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

б.  50 відсотків коштів, стягнутих з громадян, у тому числі іноземних, за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

в.80 відсотків коштів, стягнутих з підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

г. 80 відсотків коштів, отриманих від реалізації незаконно добутих природних ресурсів або продукції, виробленої з них, чи їх вартості;

в)  цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Розподіл платежів, що надходять до місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими (міста загальнодержавного значення) Радами народних депутатів за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

а)  відрахувань з місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;

б)  добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень.

Розподіл коштів, що надходять до республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Кошти місцевих і республіканського позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства.

Положення про місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища затверджуються відповідними Радами народних депутатів, а республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища – Кабінетом Міністрів України.

В Україні можуть утворюватись й інші фонди для стимулювання і фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

2.2.  Порядок фінансування природоохоронних заходів

Фонди охорони навколишнього природного середовища створені для акумуляції фінансових ресурсів з метою фінансування цільових екологічних програм, проектів, заходів щодо охорони та відтворення навколишнього природного середовища.

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється у складі обласного бюджету за рахунок:

-  50 відсотків надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища;

-  цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

-  20 відсотків надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища;

-  частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища у результаті господарської і іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

-  цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Кошти фондів охорони навколишнього природного середовища акумулюються на окремих рахунках відповідних бюджетів.

Розподіл коштів, що надходять до обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється обласною радою за поданням Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області.

Підприємства, організації, незалежно від форм власності, громадяни, які мають пропозиції щодо покращання якості навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки населення, можуть звертатись до облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій для вирішення питання повного або часткового фінансування цих заходів.

Для цього не пізніше серпня року, який передує року, що планується, подають такі матеріали:

-  письмове звернення з короткою характеристикою запропонованого заходу, із зазначенням екологічного ефекту та можливих виконавців робіт;

-  висновок Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області щодо відповідності запропонованого заходу Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147, із змінами;

-  висновок державної екологічної експертизи по проектній документації;

-  для заходів, пов'язаних з будівництвом природоохоронних об'єктів - відомість будови відповідно до форми, що додається;

-  для заходів, не пов'язаних з будівництвом - кошторис витрат з розшифровкою по джерелах фінансування та розрахунками по кожному виду витрат;

-  для заходів, фінансування яких здійснювалося за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища обласної ради, довідку про надходження, освоєння та витрати коштів по об'єктах за звітний період.

Головне управління економіки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування у жовтні року, який передує рік, що планується, подають Держуправлінню екології та природних ресурсів в Запорізькій області перелік природоохоронних заходів, фінансування яких повинно здійснюватись з фондів охорони навколишнього природного середовища у році, що планується.

Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області надає у листопаді року, який передує року, що планується, до облдержадміністрації подання щодо розподілу обсягу коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на наступний рік.

Головне управління економіки облдержадміністрації на підставі подання Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області готує проект рішення обласної ради по затвердженню переліку природоохоронних заходів, фінансування яких повинно здійснюватись з обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у відповідному фінансовому році, та вносить його на розгляд і затвердження сесією обласної ради.

Після прийняття обласною радою рішення про затвердження витрат фондів охорони навколишнього природного середовища замовники робіт проводять тендери для визначення конкретного виконавця для заходів, робота на яких розпочинається у наступному році.

Головні розпорядники коштів фондів охорони навколишнього природного середовища визначаються рішеннями сесії відповідної ради, які виконують свої повноваження згідно з бюджетним законодавством.

Фінансування природоохоронних заходів проводиться головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з кошторисами доходів та видатків на відповідний бюджетний рік за умовами взятого бюджетного зобов'язання на підставі розпорядчих документів голови облдержадміністрації, керівників райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

По обласному фонду охорони навколишнього природного середовища проект розпорядження голови облдержадміністрації щодо поетапного фінансування затверджених природоохоронних заходів готує Головне управління економіки облдержадміністрації на підставі обгрунтовуючих документів, що надають замовники робіт, згідно з чинним законодавством.

Одержувачі коштів фондів охорони навколишнього природного середовища надають звіти про їх використання розпорядникам цих коштів для аналізу ефективності їх використання.

Кошториси доходів і видатків по природоохоронних заходах формуються замовниками робіт на підставі затвердженого переліку фінансування природоохоронних заходів області і надаються для складання загальних кошторисів доходів і видатків головним розпорядникам коштів фондів охорони навколишнього природного середовища.

Головне фінансове управління облдержадміністрації надає Головному управлінню економіки облдержадміністрації у міру необхідності інформацію про суми надходжень зборів за забруднення навколишнього природного середовища на рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та видатки з нього.

Аналогічні обов'язки покладаються на фінансові підрозділи органів місцевого самоврядування по звітності на своїх рівнях.

Головні розпорядники коштів фондів охорони навколишнього природного середовища витрати та касове виконання місцевих бюджетів за видатками проводять у межах цих надходжень у встановленому законодавством порядку.

Головні розпорядники коштів фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюють контроль за цільовим витрачанням бюджетних коштів.

Координацію роботи райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, їх фінансових органів, підприємств, організацій, установ з питань економічного механізму природокористування здійснюють Головне фінансове управління облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Запорізькій області.

За нецільове та понадкошторисне витрачання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

З метою спрощення системи платежів за забруднення Мінекоресурсів, за погодженням з іншими зацікавленими органами центральної виконавчої влади, розробило нову редакцію Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.10.1999 № 1984 та від 11.08.2000 №1261).

На виконання цієї постанови Мінекоресурсів спільно з ДПА було розроблено та наказом від 19.07.99 № 162/379 затверджено Інструкцію про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, зареєстровану в Мін'юсті від 9.08 1999 за № 44/3837 (із змінами, внесеними наказом спільним наказом Мінекоресурсів та ДПА від 28.02.2001 №75/76, зареєстрованим в Мін'юсті 19.03.2001 за № 245/5436).

Важливим інструментом цільового фінансування природоохоронних заходів загальнодержавного та регіонального значення, в тому числі заходів щодо зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення, оперативного реагування на ускладнення екологічної ситуації в різних регіонах України є Державний фонд охорони навколишнього природного середовища (з 1998 року в складі Державного бюджету України).

Кошти Державного фонду використовуються для фінансування витрат, передбачених Положенням про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р. № 634 та відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147.

Фінансування природоохоронних заходів здійснюється за Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженим наказом Мінекобезпеки від 29.10.99 № 252, зареєстрованого в Мін'юсті 09.02.2000 за № 78/4299.

З 1998 року Мінекоресурсів видається річний звіт Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, в якому надана вичерпна інформація щодо структури, особливостей формування та використання його коштів, а також наведені основні нормативно-правові акти щодо його діяльності .

Для забезпечення поліпшення екологічної ситуації в містах Донбасу та Придніпров'я підготовлено та ухвалено низку нормативно-правових актів, в тому числі регулюючих питання проведення еколого-економічного експерименту в містах Дніпродзержинську, Кривому Розі, Маріуполі та Запоріжжі.

З метою централізації планових видатків на фінансування природоохоронних заходів, пов'язаних з відтворенням і підтриманням природних ресурсів у належному стані та передбачених загальнодержавними програмами охорони довкілля, рішеннями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, в складі Державного бюджету України, починаючи з 1994 року, виділено розділ 'Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека'.

Порядок формування цього розділу та фінансування з нього видатків здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9.07.1997 № 732 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 44).


3.  Джерела фінансування ядерної безпеки

 

Спеціальний позабюджетний фонд регулювання ядерної та радіаційної безпеки (надалі – фонд) утворюється з метою фінансування наукового, експертного супроводу регулюючої діяльності та пріоритетних розробок щодо підвищення безпеки використання ядерної енергії, а також фінансування інших видів регулюючої діяльності, спрямованої на вирішення основних завдань адміністрації ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, передбачених Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки".

Кошти фонду формуються за рахунок:

-  сум штрафів, що застосовуються у встановленому порядку органами державного регулювання та нагляду Мінекобезпеки до підприємств, установ та організацій за порушення законодавчих актів, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і умов наданих ліцензій (дозволів). Розміри штрафів та порядок їх використання визначаються Кабінетом Міністрів України;

-  плати за видачу ліцензій на право виконання діяльності у сфері використання ядерної енергії, передбаченої чинним законодавством;

-  щомісячних відрахувань від обсягів реалізованої продукції, робіт та послуг;

-  порядок, строки та розміри відрахувань визначаються Мінекобезпеки за узгодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки;

-  коштів отриманих від видання норм, правил, директив з ядерної та радіаційної безпеки, а також стандартів та рекомендацій міжнародних і закордонних організацій;

-  добровільних внесків підприємств, установ та громадян, в тому числі іноземних.

Кошти фонду використовуються на:

-  виконання наукових та експертно-технічних робіт спрямованих на вдосконалення нормативної бази ядерного регулювання, в тому числі у відповідності з міжнародними угодами України з питань ядерної безпеки, розробки та дослідження концептуальних пропозицій щодо забезпечення національного ядерного регулювання, в тому числі організації ділових зустрічей, нарад, конференцій, з'їздів, симпозіумів і т.п.;

-  оснащення інформаційними, технічними та програмними засобами підтримки регулюючої діяльності, придбання устаткування, апаратури та матеріалів, засобів обчислювальної техніки, телекомунікацій та зв'язку, необхідних для виконання покладених на Міністерство завдань;

-  розвиток систем інформаційного забезпечення, включно з утворенням комп'ютерних систем електронного обміну даними, банку даних нормативних документів, підтримки видавничої діяльності, прес-центру, рекламно-пропагандистської діяльності, придбання науково-технічної літератури та інформації у відповідності з тематикою Мінекобезпеки щодо ядерного регулювання;

-  підвищення кваліфікації працівників зайнятих виконанням наукових та експертно-технічних робіт у сфері ядерного регулювання.

Управління фондом здійснюється адміністрацією ядерного регулювання згідно з кошторисом, який затверджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Для обліку коштів фонду Мінекобезпеки відкривається спеціальний рахунок.

Облік надходження та використання коштів фонду ведеться в установленому порядку.

Мінекобезпеки до 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом, перераховує до державного бюджету України 70 відсотків від суми штрафів, що застосовувались органами державного регулювання. Мінекобезпеки подає відповідну звітність до 20 числа податковій інспекції.

За несвоєчасне перерахування коштів до державного бюджету, податковими інспекціями застосовуються фінансові санкції згідно з законодавством.

Контроль за правильністю та своєчасністю надходження коштів до фонду здійснює адміністрація ядерного регулювання.

Звіт щодо використання коштів фонду подається в Міністерство фінансів та Міністерство економіки в установленому порядку.

Підприємства, установи та організації, які входять у сферу управління Мінекобезпеки (крім установ та організацій, що виконують функції державної виконавчої влади) надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності на договірній основі.

Розрахунки, пов'язані з виконанням експертних т аудиторських робіт, здійснюються в порядку попередоплати.

Розрахунок замовника з виконавцем експертних та аудиторських робіт здійснюється незалежно від наявності позитивного висновку щодо виконаної роботи.

4.  Практична частина

Завдання 1

Визначити: питому вагу основних доходів і витрат Державного бюджету України, запланованих на поточний рік, за представленою формою:

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

сума,

тис. грн.

питома вага

загального фонду,

% до цілого

сума,

тис. грн.

питома вага

спеціального фонду, % до цілого

сума,

тис. грн.

питома вага,

% до цілого

Доходи
Податкові надходження 20227185,00 68,5480% 286397,00 6,4525% 20513582,00 60,4291%
У т.ч.:
Податок на прибуток підприємств 6093023,00 20,6487% 6093023,00 17,9489%
Збори за використання природних ресурсів 187 190,0 0,6344% 200000,00 4,5060% 387190,00 1,1406%
Внутрішні податки на товари й послуги 12 172 922,0 41,2529% 12172922,00 35,8591%
У т.ч.:
— податок на додану вартість 10065759,0 34,1119% 10065759,00 29,6518%
— акцизний збір на виготовлені в Україні товари 1 581913,0 5,3610% 1 581 913,0 4,6600%
— акцизний збір на завезені на територію України товари 400 000,0 1,3556% 400 000,0 1,1783%
— ліцензії на підприємницьку й професійну діяльність 125 250,0 0,3690%
Податки на міжнародну торгівлю й зовнішні операції 1 741 000,0 5,9001% 18647,00 0,4201% 1759647,00 5,1836%
У т.ч.:
— ввізне мито 1 649 150,00 5,5888% 1 649 150,0 0,5184%
— вивізне мито 520 520,0
— кошти, отримані за здійснення консульських дій 91 330,00 0,3095% 18647,00 0,4201% 109 977,0 0,3240%
Інші податки 33050,00 0,1120% 67735,00 1,5261% 100 785,0 0,2969%
Неподаткові надходження 6 642 969,10 22,5124% 2197326,30 49,5059% 8 840 295,4 26,0418%
 У т.ч.:
Доходи від власності й підприємницької діяльності 3 609 654,00 12,2328% 200,0 0,0045% 3 609 854,0 10,6339%
Адміністративні збори й платежі 650 874,10 2,2058% 1 300,0 0,0293% 652174,1 1,9212%
Надходження від штрафів і фінансових санкцій 38 840,00 2,2512% 2 195 38 840,0 0,5184%
Інші неподаткові надходження 2343601 7,9422% 826,3 49,4721% 4 539 427,3 13,3723%
Доходи від операцій з капіталом 23 000,00 0,0779% 0,0 0,0000% 23 000,0 0,0678%
Цільові фонди 1 340 780,00 4,5438% 1 954793,0 44,0416% 3 295 573,0 9,7081%
РАЗОМ ДОХОДІВ 28233934,10 95,6822% 4438516,30 100,0000% 32 672 435,4 96,2467%
Офіційні трансферти 1274106,50 4,3178% 1274106,50 3,7533%
УСЬОГО ДОХОДІВ 29508040,60 100,0000% 4438516,30 100,0000% 33946556,90 100,0000%
ВИТРАТИ
Державне керування 2 020 176,00 6,8462% 49 689,30 1,1195% 2 069 865,3 6,0974%
Судова влада 195 161,40 0,6614% 195 161,40 0,5749%
Міжнародна діяльність 702 325,40 2,3801% 19 922,00 0,4488% 722 247,40 2,1276%
Фундаментальні дослідження 516 642,00 1,7509% 27 744,30 0,6251% 544 386,30 1,6037%
Національна оборона 1 496 214,20 5,0705% 909 400,00 20,4888% 2 405 614,20 7,0865%
Правоохоронна діяльність 1 796 137,40 6,0869% 204599 4,6096% 2000736,4 5,8938%
Утворення 1 555 230,60 5,2705% 758 234,30 17,0831% 2 313 464,90 6,8150%
Охорона здоров'я 623 202,60 2,1120% 94 731,10 2,1343% 717 933,70 2,1149%
Соціальний захист і соціальне забезпечення 3 726 886,40 12,6301% 3 726 886,40 10,9787%
Житлово-комунальне господарство 2 260,00 0,0077% 2 260,00 0,0067%
Культура й мистецтво 143 736,30 0,4871% 4017,3 0,0905% 147 753,60 0,4353%
Засобу масової інформації 131 900,10 0,4470% 25 138,10 0,5664% 157 038,20 0,4626%
Фізична культура й спорт 111 480,00 0,3778% 111480 0,3284%
Промисловість й енергетика 1 977 000,00 6,6999% 200 000,00 4,5060% 2 177 000,00 6,4130%
Будівництво 439 006,00 1,4878% 439 006,00 1,2932%
Сільське господарство й лісове господарство 483 774,70 1,6395% 103 827,50 2,3392% 587 602,20 1,7310%
Транспорт, зв'язок й інформатика 526 357,00 1,7838% 32219,80 0,7259% 558 576,80 1,6455%
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 454 298,00 1,5396% 11540,30 0,2600% 465 838,30 1,3723%
Заходу, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 1812714,00 6,1431% 200,00 0,0045% 1812914,00 5,3405%
Охорона навколишнього середовища 97 449,00 0,3302% 16087,90 0,3625% 113536,9 0,3345%
Попередження й ліквідація стихійних лих 107669,4 0,3649% 13502,80 0,3042% 121 172,20 0,3569%
Поповнення державних резервів 15 984,50 0,0542% 12669,60 0,2854% 28 654,10 0,0844%
Обслуговування державного боргу 5 957 583,00 20,1897% 5 957 583,00 17,5499%
Цільові фонди 1954993,00 44,0461% 1 954 993,00 5,7590%
Витрати, не віднесені до основних груп 586 975,10 1,9892% 586 975,10 1,7291%
РАЗОМ ВИТРАТ 25 480163,10 86,3499% 4438516,30 100,0000% 29918679,40 88,1347%
Дотації АРК, обласним, міським бюджетам 3 993 227,50 13,5327% 3 993 227,5 11,7633%
Субвенції АРК, обласним, міським бюджетам 34 650,00 0,1174% 34 650,0 0,1021%
Кошти, передані по взаємних розрахунках
Короткострокові позички
УСЬОГО ВИТРАТ 29508040,60 100,0000% 4438516,30 100,0000% 33946556,90 100,0000%

 

Методика рішення завдання

Для обчислення питомої ваги статті витрат або доходів необхідно виразити у відсотках величину відносини величини витрат(доходів) по даній статті до величини всього витрат(доходів). Варто розрізняти загальний, спеціальний фонд й їхню суму. Так для визначення питомої ваги по одній статті будується 3 відносини: величина статті по загальному фонді до всього по цьому фонді, величина статті по спеціальному фонді до всього по даному фонді й усього по статті до загальної суми фондів. Також варто розрізняти складні статті, що складаються з декількох статей. Загальні статті містять сумовані дані по своїм підстаттям.

Приклад

Розрахуємо питому вагу акцизного збору на завезені на територію України товари по загальному фонду, для цього складемо відношення :


Завдання 2

В обласному фінансовому керуванні є такі дані для розрахунку контрольних цифр на зміст лікарень одного з районів області:

1. Кількість ліжок на початок року в лікарнях у містах і селищах - 870+n, у лікарнях у сільській місцевості - 240+n.

2. У плановому році з 1 червня передбачаються такі зміни мережі:

а) у міських лікарнях починають додатково функціонувати після капітального ремонту два терапевтичних відділення по 30 ліжок у кожному;

б) у сільських лікарнях відкривається додатково 20 ліжок у терапевтичних відділеннях.

3. Функціонування ліжок за попередні три роки (у днях):

Лікарні Роки
2004 2005 2006
у містах і селищах 324 306 318
у сільській місцевості 296 304 308

4. Посади й середні ставки заробітної плати:

Лікарні Кількість посад на початок року Середньорічна заробітна плата на одну посаду, грн.
у містах і селищах 1278(+n) 1752
у сільській місцевості 458(+n) 1654
РАЗОМ 1736 х

Примітка: Заробітна плата позаштатного необлікового складу планується в лікарнях у містах і селищах -20 тис. грн.., у лікарнях у сільській місцевості -8 тис. грн.

5. У плановому році передбачається зміна чисельності працівників. У лікарнях у містах і селищах з 1 червня у зв'язку з розширенням мережі число штатних одиниць збільшується на 6. Крім того, з 1 вересня заповнюється 16 вакантних посад. По лікарнях у сільській місцевості з 1 вересня штат збільшується на 6 посад за рахунок прийому молодих фахівців на вакантні посади.

6. Середні норми витрат на поточний зміст одного ліжка (ліжко-день) по категоріях витрат, грн.:

Лікарні Харчування на день Медикаменти на день Господарські й інші витрати на рік М'який інвентар для мережі
Усього У т.ч. нової діючої
Код 1150 Код 1160
У містах 10,52+0,1n 2,85+0,1n 2988 444 544 500+n 1243,30+n
У сільській місцевості 8,37+0,1n 2,54+0,1n 6007 330 270 600+n 1243,30+n

7. Розрахункові норми на придбання встаткування на 1 ліжко для нової мережі становлять (як по лікарнях міст, так і по лікарнях у сільській місцевості) 850 грн. на рік, а для діючої мережі - 565 грн.

8. Зовнішня кубатура будинків: лікарні в містах й у селищах у цілому – 42300+10n(м3). Розрахункова норма витрат на капітальний ремонт становить 2,6 грн. на 1 м3 у рік, а на поточний ремонт – 6,5 коп.

Розрахувати: контрольні цифри на зміст лікарень району області

Методика рішення

Рішення починаємо з розрахунку середньо річної кількості ліжок по формулі:

Х= кількість ліжок на початок року + кількість доданих ліжок *Кількість місяців функціонування ліжок/12

Кількість ліжок У містах У селах
На початок року 873 243
Додане з 1.06 60 20
Середньорічне 908 255

Далі обчислюємо середньорічну кількість днів функціонування ліжка:

Лікарні Роки Середнє
2004 2005 2006
у містах і селищах 324 306 318 316
у сільській місцевості 296 304 308 303

І відповідно кількість ліжко-днів

Кількість ліжко-днів У містах У селах
286928 77079

 Обчислюємо фонд заробітної плати:

Лікарні Кількість посад на початок року Середньорічна заробітна плата на одну посаду, грн. Фонд заробітної плати штатного персоналу Фонд заробітної плати позаштатного персоналу Фонд заробітної плати персоналу
На початок року
у містах і селищах 1281 1752 2244312 20000 2264312
у сільській місцевості 461 1654 762494 8000 770494
РАЗОМ 1742 х 3006806 28000 3034806
Зміни з 1.06
у містах і селищах 6
Зміни з 1.09
у містах і селищах 16
у сільській місцевості 6
Середньорічні параметри
у містах і селищах 1290 1752 2259788 20000 2279788
у сільській місцевості 463 1654 765802 8000 773802
РАЗОМ 1753 х 3025590 28000 3053590

Фонд заробітної плати штатного персоналу обчислюється як додаток кількості посад на середньорічну заробітну плату на 1 посаду. Для знаходження загального фонду за рік знаходимо середньорічну кількість посад

Х= кількість посад на початок року + додані посади * кількість місяців роботи /12

На основі даних про витрати на 1 ліжко-день :

 Лікарні Харчування на день Медикаменти на день Господарські й інші витрати на рік М'який інвентар для мережі
Усього У т.ч. нової Діючої
Код 1150 Код 1160
У містах 10,82 3,15 2988 444 544 503 1246,3
У сільській місцевості 8,67 2,84 6007 330 270 603 1246,3

Одержуємо наступні дані

У містах 3104560,96 903823,20 2713104,00 403152,00 493952,00 456724,00 1131640,40
У сільській місцевості 2487665,76 218904,68 1529782,67 84040,00 68760,00 153564,00 317391,07
Усього 5592226,72 1122727,88 4242886,67 487192,00 562712,00 610288,00 1449031,47

На основі даних, що розрахункові норми на придбання устаткування на 1 ліжко для нової мережі становлять (як по лікарнях міст, так і по лікарнях у сільській місцевості) 850 грн. на рік, а для діючої мережі - 565 грн., одержуємо :

Витрати на придбання устаткування
Лікарні Діюча Нова Усього
У містах 493245 51000 544245
У сільській місцевості 137295 17000 154295
Усього 630540 68000 698540

З даних що розрахункова норма витрат на капітальний ремонт становить 2,6 грн. на 1 м3 у рік, а на поточний ремонт – 6,5 коп.

Витрати на капітальний і поточний ремонт
Обсяг Капітальний ремонт Поточний
У містах 42300 109980 2749,5

І одержуємо зведену таблицю

Код У містах У сільській місцевості Усього
1111 2259788 762494 3022282
1131 544245 154295 698540
1132 903823,2 218904,6756 1122727,876
1133 3104560,96 2487665,76 5592226,72
1134 1 131 640,40 317 391,07 1449031,467
1137 2751,45 2751,45
1139 1816000,00 1376982,67 3192982,667
1150 403 152,00 84 040,00 487192,00
1160 493 952,00 68 760,00 562712,00
2130 110058 110058

Завдання 3.

Необхідно: скласти зведений кошторис витрат на зміст установ охорони здоров'я району на майбутній рік. Отримані дані внести в бланк кошторису витрат.

Методика рішення

Виходячи з початкових даних

Показники Лікарні Поліклініки й диспансери Санаторій дитячий туберкульозний Санаторій дитячий загального профілю Будинок дитини
Кількість ліжок (місць) на початок планового року 883 120 128 100
Планове введення ліжок у наступному році з:
1 квітня 200
1 липня 40
Середньорічна кількість ліжок 1033 140
Середньорічна кількість штатних посад 1194 1493 127 116 115
Середньорічна ставка заробітної плати на 1 штатну посаду, грн. 1815 1686 1707 1616 1880
Середньорічна норма витрат на одиницю (ліжко, посаду) по кодах:
1131 28 13 18 17 21
1138 8 5 18 17 22
1139 140 64 91 86 107
1137 129 56 73 67 86
1135 84 38 55 52 65
1160 172 78 109 105 129

У початкові дані доданий рядок середньорічної кількості ліжок (приклад див. у завданні 2). Множачи кількість ліжок на норми витрат по статтях(кодам) одержуємо сукупні витрати. Стаття витрат 1111 розраховується як добуток кількості посад на середньорічну ставку з/п.

Одержуємо наступні дані:

Показники Лікарні Поліклініки й диспансери Санаторій дитячий туберкульозний Санаторій дитячий загального профілю Будинок дитини Усього
Кількість ліжок (місць) на початок планового року 883 120 125 100
1111 2167110 2517198 216789 187456 216200 5304753
1131 28924 19409 2088 1972 2415 54808
1138 8264 7465 2088 1972 2530 22319
1139 144620 95552 10556 9976 12305 273009
1137 133257 83608 8468 7772 9890 242995
1135 86772 56734 6380 6032 7475 163393
1160 177676 116454 12644 12180 14835 333789

Виходячи з вихідних даних по нормах витрат на м'який інвентар :

Витрати на м'який інвентар на 1 ліжко
Види установ Нова мережа Діюча мережа Для інших установ/ на 1 ліжко:
У лікарнях по профілі ліжок: Санаторії для дітей хворих туберкульозом 150
терапевтичні (включаючи торакальні та інші) 266 71 Дитячі санаторії загального профілю 96
дитячі (включаючи неврологічні) 296 95 Будинок дитини 256
реанімаційні 401 116
хірургічні 370 101
Кардіологічні 283 73
У поліклініках по посадах 161 53

Також відомо, що для інших установ охорони здоров'я застосовуються такі середні норми витрат на придбання м'якого інвентарю на 1 ліжко: у санаторії для дітей, хворих туберкульозом - 150 грн., у дитячому санаторії загального профілю - 96 грн., у будинку дитини - 256 грн.

Показники Середньорічна кількість ліжок (для поліклінік -лікарських відвідувань) Число днів функціонування ліжок Денна норма витрат на харчування на 1 ліжко, грн. Денна норма витрат на придбання медикаментів на 1 ліжко ( на 1 лікарське відвідування), грн.
Із загальної кількості ліжок у лікарнях:
дитячі загального типу 268 300 9,15 1,8
дитячі нефрологічні 40 310 9,05 1,38
для матерів із грудними дітьми 15 253 10,2 0
терапевтичні 250 310 9,4 1,65
реанімаційні 10 320 8,9 8,35
торакальні 50 310 10,9 4
хірургічні 190 337 9,6 2,2
кардіологічні 70 340 9,5 1,5
інші 140 340 10,1 1,9
Число лікарських відвідувань у поліклініках, тис. од. - усього 1886 0 0 0
З них:
стоматологічні 280 0 0 0,73
Інші 1 603 0 0 0,48
Ліжка в туберкульозному санаторії для дітей у віці:
До 3 років 100 320 12,36 0,9
Від 3 до 7 років 40 317 12,22 0,9
Ліжка в санаторії загального профілю для дітей у віці від 7 до 14 років 125 300 11,74 0,4
Ліжка в будинку дитини 100 320 11,5 0,2

І безпосередньо кількості ліжок :

Одержуємо загальні витрати шляхом перемножування норми витрат на кількість ліжок:

1134
Лікарні по профілі ліжок Поліклініки й диспансери Санаторій дитячий туберкульозний Санаторій дитячий загального профілю Будинок дитини Усього
терапевтичні (включаючи торакальні та інші) 63160 240373 21000 11136 29440 450854
дитячі (включаючи неврологічні) 30685
реанімаційні 1160
хірургічні 48790
Кардіологічні 5110

Приведемо приклад розрахунку терапевтичних ліжок :

Х = 120 (нові ліжка)*266+(250+50+140)*71=63160

Відмінною рисою є те, що по поліклініках і диспансерам норму множимо на кількість посад.

Також виходячи з вихідних даних одержуємо наступну таблицю:

Показники 1133 1132
Із загальної кількості ліжок у лікарнях:
дитячі загального типу 735660 144720
дитячі нефрологічні 112220 17112
для матерів із грудними дітьми 38709 0
терапевтичні 728500 127875
реанімаційні 28480 26720
торакальні 168950 62000
хірургічні 614688 140866
кардіологічні 226100 35700
інші 480760 90440
Витрати по кількостях відвідувань
стоматологічні 0 204,4
Інші 0 769,44
Ліжка в туберкульозному санаторії для дітей у віці:
До 3 років 395520 28800
Від 3 до 7 років 154949,6 11412
Ліжка в санаторії загального профілю для дітей у віці від 7 до 14 років 440250 15000
Ліжка в будинку дитини 368000 6400
Усього 4492786,6 708018,84

Загальна методика розрахунку така:

Х= кількість днів * кількість ліжок* норму витрат.

Також маємо безоплатні асигнування по коду 1132 :

Безкоштовні1132 327000

І по коду 1140 – 15 000 грн.

Також є

Санітарно-епідеміологічна служба Центр здоров'я Усього
Число посад 89 Усього фонд 9 Усього фонд
Середньорічна З/П на посаду 9600 854400 9200 82800 937200
Загальні господарські витрати на посаду 312 27768 312 2808
1131 16 1424 144 1568
1135 47 4183 423 4606
1137 71 6319 639 6958
1139 78 6942 702 7644
1160 100 8900 900 9800

Особливість розрахунку полягає в тому що норма витрат розрахована на 1 одну посаду( відповідно множимо на кількість ставок, а не ліжок)

Також маємо

Бухгалтерія
Число посад 32 Загальний фонд
Середньорічна З/П на посаду 7800 249600
Загальні господарські витрати на посаду 1250 40000
1131 375 12000
1136 47 1504
1137 71 2272
1138 78 2496
1139 100 3200
1160 252 8064

За умовою асигнування на проведення капітального ремонту (код 2130) всіх установ охорони здоров'я району передбачені в сумі 570 тис. грн., на придбання встаткування (код 2110) - 305 тис. грн. Підсумуємо дані по кодах, наприклад по 1111 : Х= (по лікарнях) + (СЕС і центр здоров'я)+ (Бухгалтерія) = Отримані дані заносимо в бланк кошторису витрат

1111 6 491 553
1131 68 376
1132 1 035 019
1133 4 492 787
1134 450 854
1135 167 999
1136 1 504
1137 252 225
1138 245 491
1139 283 853
1140 15 000
1160 351 653
2130 570 000
2110 305 000

Форма Кошторису доходів і витрат бюджетної установи

Затверджений у сумі __________

_________________________ грн.

(торба літерами й цифрами)

______________________________

(посаду)

______________________________

(підпис) (ініціали й прізвище)

____________________

(число, місяць, рік) М.П.

КОШТОРИС

на _________ рік

_____________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи)

_____________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ____________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______

_____________________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування

державного бюджету ______________________________________________,

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів ______________________________________________).

(грн.)

Показники Код Усього на рік РАЗОМ

 

Загальний фонд Спеціальний фонд
НАДХОДЖЕННЯ - усього х

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету х х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 250100
(розписати за підгрупами)

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200
(розписати за підгрупами)

 

- інші надходження, у т.ч. х

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) х
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х
Поточні видатки 1000

 

Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111 6491553 6491553
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 68 376 68 376
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132 1 035 019 1 035 019
Продукти харчування 1133 4 492 787 4 492 787
М'який інвентар та обмундирування 1134 450 854 450 854
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 167 999 167 999
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 1 504 1 504
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137 252 225 252 225
Послуги зв'язку 1138 245 491 245 491

 

Оплата інших послуг та інші видатки 1139 283 853 283 853
Видатки на відрядження 1140 15 000 15 000

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходь спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 351 653 351 653
Оплата теплопостачання 1161

 

Оплата водопостачання і водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163

 

Оплата природного газу 1164

 

Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166

 

Дослідження і розробки, державні програми 1170
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340
Виплата пенсій і допомоги 1341

 

Стипендії 1342

 

Інші поточні трансферти населенню 1343
Поточні трансферти за кордон 1350
Капітальні видатки 2000
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 305 000 305 000
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання) житла 2121
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 570 000 570 000
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 2132
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів 2133
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
Нерозподілені видатки 3000

 

Надання внутрішніх кредитів 4110

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
 Надання зовнішніх кредитів 4210

 

Керівник __________ _______________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

__________ _______________________

(підпис) (ініціали й прізвище)

____________________

(число, місяць, рік)

М.П.

Завдання 4.

Є наступні дані для тарифікації вчителів школи:

1) Коваль Д.М., в 1970 році закінчив середню школу, з 1970 по 1972 р. проходив службу в Збройних Силах, з 1973+n по 1977+n рр. учився в педагогічному інституті, по закінченні якого працює на посаді директора школи. У школі 450 учнів.

2) Павлюк М.П., по закінченні середньої школи з 1980 по 1981 р. працювала в школі діловодом-друкаркою, з 1982 по 1986+n рр. - старшої піонервожатий. З 1986+n по 1990+n рр. училася в Ровенському державному педагогічному інституті, по закінченні якого працює вчителем української мови даної школи. Перша кваліфікаційна категорія.

3) Слабко О.А., по закінченні середньої школи з 1 червня 1978 р. був покликаний у Збройні Сили, де перебував до червня 1980 р.; із серпня 1980 по 1983 р. працював завідувач господарства школи, з 1983 по 1987 р. учився в Одеському педагогічному інституті, по закінченні якого дотепер працює вчителем фізкультури школи. Друга кваліфікаційна категорія.

4) Волошина М.В. в 1992 р. надійшла й в 1996 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут; з 1997 р. працювала в школі вихователем групи продовженого дня, з 2000 р. - учитель математики школи (друга кваліфікаційна категорія).

5) Максименко А.А., з 1970 р. після закінчення Київського інституту народного господарства працював викладачем технікуму, з 1974 р. перейшов на роботу вчителем школи, з 1979 до 1983+n рр. - заступник голови обласного комітету профспілки працівників державних установ, з 1984+n г. - заступник директора школи по навчальній роботі.

6) Сидоренко М.М., в 1985+n г. закінчив середню школу, два роки працював інструктором фізкультури в дитячій спортивній школі, потім став учителем основної школи, заочно закінчив Київський інститут фізичної культури. Без категорії.

7) Юрченко В.Д., з 1965 по 1992 р. служив у Збройних Силах, в 1990 р. закінчив військову академію, з 1992 р. працює викладачем історії в школі (перша кваліфікаційна категорія).

Визначити утворення, стаж педагогічної роботи, тарифний розряд і заробітна плата перерахованих учителів.

Рішення:

1) Всі вчителі мають вище утворення.

2) Основна заробітна плата директора й учителів визначається по формулі:

Осн.з/п = Кількість ставок * Тарифний коефіцієнт * Мін.з/п (525 грн.).

Основна заробітна плата заступника директора визначається по формулі: Осн.з/п = 90% * Осн.з/п директори.

3)Доплата за стаж= Осн.з/п * 10% Осн.з/п (якщо стаж від 3 до 10 років.);

Осн.з/п * 20% Осн.з/п (якщо стаж від 10 до 20 років.);

Осн.з/п * 30% Осн.з/п (якщо стаж більше 20 років.).

4) Нарахована з/п = Осн.з/п + Доплата за стаж


5) Одержуємо наступні дані:

Прізвище та ініціали Тарифний розряд Кількість ставок Основна зарплата Доплати і надбавки Нарахована зарплата Тарифний коефіцієнт Працює з 1.09 Педагогічний  стаж
(за тарифом*на кількість ставок) або на 10%нижче Осн.з/п для заступника директора За педагогічний стаж років місяців
Коваль Д. М. 14 1,00 1270,50 381,15 1651,65 2,42 1980 28 1
Павлюк М. П. 11 1,00 1034,25 206,85 1241,10 1,97 1993 15 1
Слабко О. А. 10 1,00 955,50 191,10 1146,60 1,82 1990 18 1
Волошина М. В. 10 1,00 955,50 191,10 1146,60 1,82 1997 11 1
Максименко А. А. - 1,00 1143,45 343,04 1486,49 - 1970 по 1979,1987 30 1
Сидоренко М. М. 9 1,00 1143,45 343,04 1486,49 1,73 1988 20 1
Юрченко В. Д. 11 1,00 1034,25 206,85 1241,10 1,97 1992 16 1

Завдання 5.


Є зазначені в таблиці дані по тарифікації педагогічного персоналу. Провести тарифікацію педагогічного персоналу.

Відомості про педагогічний персонал

№ з/п Прізвище та ініціали Посаду, категорія, предмет викладання, звання Освіта Педагогічний стаж Педагогічне навантаження і кількість часів на тиждень Додаткові види виконуваних робіт
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.
1. Бурда Н. М. вч.історії, вища категорія вища 20+3 роки 6 міс. 9 Директор школи
2. Солов’янчик М. А. вч.фізики, вища категорія вища 16+3 роки 5 міс. 9,5 Заступник директора
3. Сухецька Т. М. вч.укр.мови, І категорія вища 10+3 роки 1 міс. 18 класне керівництво
4. Юрченко Л. Н. вч.історії, вища категорія вища 35-3 роки 15,5 11
5. Магаль С. Г. вч.історії, І категорія вища - 7 Організатор
6. Рець Л. Г. вч.укр.мови, І категорія вища 13+3 р. 8 8 -
7. Бойко К. І. вч.укр.мови, вища категорія вища 9+3 роки 7 міс. 14,5 6 Класне керівництво, завідування кабінетом
8. Римарчук Т. А. вч.математики, спец. вища 5+3 роки 18 Класне керівництво
9. Стельмах Н. І. вч.математики, спец. вища 2+3 роки 23 Класне керівництво
10. Орлова Г. Г. вч.укр.мови, ІІ категорія вища 4+3 роки 18 Завідування кабінетом

Рішення:

1) Основна заробітна плата вчителів визначається по формулі:

Осн.з/п = Кількість ставок * Тарифний коефіцієнт * Мін.з/п (525 грн.).

Директор і заступник директори, організатор мають 2 осн.з/п: за ведення уроків і за займану посаду.

Основна заробітна плата директора (організатора) = Тарифний коефіцієнт * Мін.з/п (525 грн.).

Основна заробітна плата заступника директори = 90% * Осн.з/п директори.

2)Доплата за стаж = Осн.з/п * 10% Осн.з/п (якщо стаж від 3 до 10 років.);

Осн.з/п * 20% Осн.з/п (якщо стаж від 10 до 20 років.);

Осн.з/п * 30% Осн.з/п (якщо стаж більше 20 років.).

3)Доплата за класне керівництво = Осн.з/п *20% Осн.з/п (1- 4 кл.);

Осн.з/п * 25% Осн.з/п (5 - 11кл);

4)Доплата за завідування кабінетом = Осн.з/п * 10% Осн.з/п

5)Доплата за перевірку письмових робіт =

= Осн.з/п *20% Осн.з/п (з укр. мови);

= Осн.з/п * 15% Осн.з/п (з иностр. мови);

4) Нарахована з/п = Осн.з/п + Доплати


5) Одержуємо наступні дані:

Прізвище та ініціали Тарифний розряд Кількість ставок Основна зарплата 2 ставка за посаду директора, заступника, організатора Доплати і надбавки Нарахована зарплата Тарифний коефіцієнт Пед. стаж
(за тарифом*на кількість ставок) За кл. кер-во За завід. кабінетом За перевірку зошитів За педагогіч-ний стаж років місяців
Бурда Н. М. 12 0,50 556,50 1191,75 - - - 166,95 1915,20 2,12 23 6
Соловянчик М. А. 12 0,53 587,42 1072,58 - - - 117,48 1777,48 2,12 19 5
Сухецька Т. М. 11 1,00 1034,25 258,56 - 206,85 206,85 1706,51 1,97 13 1
Юрченко Л. Н. 12 1,47 1638,58 - - - 491,58 2130,16 2,12 32 0
Магаль С. Г. 11 0,39 402,21 908,25 - - - 0,00 1310,46 1,97 0 0
Рець Л. Г. 11 0,89 919,33 - - 183,87 183,87 1287,07 1,97 16 0
Бойко К. І. 12 1,14 1267,58 316,90 126,76 253,52 253,52 2218,27 2,12 12 7
Римарчук Т. А. 9 1,00 908,25 227,06 - 136,24 90,83 1362,38 1,73 8 0
Стельмах Н. І. 9 1,28 1160,54 290,14 - 174,08 116,05 1740,81 1,73 5 0
Орлова Г. Г. 10 1,00 955,50 - 95,55 191,10 95,55 1337,70 1,82 0

Завдання 6.

1. У середній школі на 1 січня планованого року є: 1-4 класів - 6, 5-9 класів-12, 10-11 класів-3. Відповідно учнів у них-178, 402-n й 100 чоловік.

У школі є три групи продовженого дня. Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією районного відділу утворення. Опалення центральне (посади кочегарів у штаті не передбачаються).

2. У школі 6 навчальних кабінетів. Учбово-дослідницької ділянки немає. Директор школи, заступники директора по навчальній роботі, педагог-організатор позакласної й позашкільної виховної роботи з дітьми мають вище утворення. На один із заступників директора покладене керівництво 1-9 класами. Вихователі в групах продовженого дня з вищим утворенням і стажем роботи від 8 до 10 років.

3. Середня ставка завідувача шкільною бібліотекою - ? грн. Доплата за роботу з бібліотечним фондом підручників - 100 грн. Ставки заробітної плати: заступника директори по господарській роботі - ? грн., секретаря-друкарки- ? грн., лаборанта - ? грн., слюсаря-електромонтера - ? грн., молодшого обслуговуючого персоналу - 500 грн. на місяць. Оплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів, організація суспільно корисної, виробничої роботи й керівництво кружками ведеться у встановлених розмірах. Середня ставка керівників кружків 600 грн. Двом учителям трудового навчання за виконання обов'язків майстри навчальних майстерень установлена відповідна додаткова оплата.

Обчислений річний фонд заробітної плати адміністративного, учбово-допоміжного й обслуговуючого персоналу скорочується на 3 % у зв'язку з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Визначити: штатну чисельність працівників адміністративного, учбово-допоміжного й обслуговуючого персоналу школи; річний фонд заробітної плати.

Рішення:

Тарифні розряди приблизні.

1) Основна заробітна плата працівників адміністративного, учбово-допоміжного й обслуговуючого персоналу школи визначається по формулі:

Осн.з/п = Кількість ставок * Тарифний коефіцієнт * Мін.з/п (525 грн.).

Для заступників директора ставку З/П беремо на 10% менше ніж самого директора.

2)Доплата за стаж вихователям =

Осн.з/п * 10% Осн.з/п (якщо стаж від 3 до 10 років.);

Осн.з/п * 20% Осн.з/п (якщо стаж від 10 до 20 років.);

Осн.з/п * 30% Осн.з/п (якщо стаж більше 20 років.).

3) Нарахована з/п = Осн.з/п + Доплата

5) Річний фонд з/п = ? Нарахованих з/п * 97% (за умовою завдання)

6) Одержуємо наступні дані:

Кількість посад. Посада Тарифний розряд Осн.з/п Доплати Нарахована з/п
За стаж
1 Директор школи 14 1270,5 - 1270,5
2 Заступники директора по навчальній роботі - 1143,45 - 2286,9
1 Педагог-організатор 9 908,25 - 908,25
3 Вихователі 9 908,25 90,825 2997,225
1 Шкільний бібліотекар 4 666,75 100 766,75
1 Заступник директора по господарській роботі 7 808,5 - 808,5
1 Секретар- друкарка 4 666,75 - 666,75
1 Лаборант 4 666,75 - 666,75
5 Молодший обслуговуючий персонал - 500 - 2500
3 Керівники кружків - 600 - 1800
2 виконання обов’язків майстри 3 619,5 - 1239
1 Слюсар 4 666,75 - 666,75
Річний фонд з/п 16080,0537
Штатна чисельність працівників 22,00

Завдання 7

1. У міській середній школі є шість груп продовженого дня з кількістю учнів: на 1 січня планованого -року - 220+n, на 1 вересня - 236+n. Число днів харчування одного учня на рік - 170, вартість харчування в день - 7,35 грн. Для 318 учнів 1-4 класів передбачається безоплатна відпустка молока вартістю 0,62 грн. у день на одна особа протягом 205 днів.

Обчислити річні витрати на харчування по школі.

2. Середньорічне число учнів, які перебувають у групах продовженого дня, у школах району становить: по міських школах - 360+n, по сільських школах - 280+n. Число днів харчування учнів - 210-n, середня вартість харчування на один учня в день: у міських школах - 2,82 грн., у сільських школах- 2,35 грн.

Обчислити річні витрати бюджету на харчування в групах продовженого дня в школах району.

Рішення: 7.1.

1)  Знаходимо Середньорічну кількість учнів:

Кср.рік. = Кількість учнів на 1січня + (Кількість учнів на 1вересня- Кількість учнів на 1січня)* 4 мес./12 мес.

2)  Визначаємо Кількість учнів, повністю звільнених від плати:

Кп. осв. = Середньорічна кількість учнів * 10%

3)Визначаємо Кількість учнів, частково звільнених від плати:

Кч..осв. = Середньорічна кількість учнів * 15%

Знаходимо річні витрати на харчування по школі:


Х= Кількість учнів з додатковим харчуванням * Вартість молока в день * Число днів додаткового харчування одного учня на рік

+ Кількість учнів, повністю звільнених від плати * Вартість харчування в день * Число днів харчування одного учня на рік

+ Кількість учнів, частково звільнених від плати * Вартість харчування в день/2 * Число днів харчування одного учня на рік

4) Одержуємо наступні дані:

Рішення 7.2
Кількість учнів на 1січня, чіл. 221
Кількість учнів на 1вересня, чіл. 237
Середньорічна кількість учнів,чіл. 226,33
Число днів харчування одного учня на рік 170
Вартість харчування в день, грн 7,35
Кількість учнів з додатковим харчуванням, чіл. 318
Вартість молока в день, грн 0,62
Число днів додаткового харчування одного учня на рік 205
Кількість учнів, повністю звільнених від плати, чіл 23
Кількість учнів, частково звільнених від плати, чіл 34
Річні витрати на харчування по школі, грн 89908,41

Для рішення цього завдання використаємо формули завдання 7.1. Витрати на харчування розраховуємо окремо по міських школах і по сільських школах. У витратах не передбачається безоплатна відпустка молока, тому ми не підсумуємо витрати на нього.

Кількість учнів на 1січня, чіл. 223
Кількість учнів на 1вересня, чіл. 239
Середньорічна кількість учнів,чіл. 228,33
Число днів харчування одного учня на рік 170
Вартість харчування в день, грн 7,35
Кількість учнів з додатковим харчуванням, чіл. 318
Вартість молока в день, грн 0,62
Число днів додаткового харчування одного учня на рік 205
Кількість учнів, повністю звільнених від плати, чіл 23
Кількість учнів, частково звільнених від плати, чіл 34
Річні витрати на харчування по школі, грн 90345,74
Одержуємо наступні дані:
По сільських школах
Середньорічна кількість учнів,чіл. 287
Число днів харчування одного учня на рік 207
Вартість харчування в день, грн 2,35
Кількість учнів, повністю звільнених від плати, чіл 29
Кількість учнів, частково звільнених від плати, чіл 43
Річні витрати на харчування по школі, грн 24431,95
Завдання 8

Визначити середньомісячний сукупний доход родини для призначення житлової субсидії, якщо в житловому приміщенні (будинку) прописано три особи (батько, мати, дитина шкільного віку) з таким доходом:

Члени родини Доходи по наданих довідках, грн.
січень лютий березень

батько

мати

440+3

50+3

450+3

10+3

500+3

-

Усього 490+23 460+23 500+3
Рішення: Одержуємо наступні дані:
Члени родини Доходи по наданих довідках, грн.
січень лютий березень
батько 443 453 503
мати 53 13 0
Усього 496 466 503
Усього за 3 мес. 1465 Середньомісячний доход 488,33

Середньомісячний доход = Сукупний доход за 3 мес/ 3


Завдання 9

Визначити загальний розмір призначеної житлової субсидії і її розмір на кожен вид послуг, якщо у двокімнатній квартирі загальною площею 45 м2 прописано три особи, сукупний доход яких за три місяці становить 1600+10*4 грн., загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги в рамках норм споживання — 159,05(+4) грн., у т.ч. (грн.):

квартирна плата - 33,36

опалення - 80,92(+4)

гаряче водопостачання - 20,64

холодне водопостачання - 7,62

газопостачання -3,81

електроенергія - 12,70

Обов'язкова частина плати за житлово-комунальні послуги в рамках норм споживання - 20% середньомісячного сукупного доходу.

Рішення:

1)  Розрахунок робимо за такою формою й у такій послідовності:

Середньомісячний доход = Сукупний доход за 3 мес/ 3

Загальний розмір призначеної житлової субсидії =

Місячний розмір плати в рамках норм споживання - Обов'язкова частина плати за житлово-комунальні послуги в рамках норм споживання

2)  Одержуємо наступні дані:

Середньомісячний сукупний доход, грн. 543,33
Обов'язкова частина плати за житлово-комунальні послуги в рамках норм споживання, грн. 108,67
Місячний розмір плати в рамках норм споживання, грн. 162,05
Загальний розмір призначеної житлової субсидії, грн. 53,38

3. розрахунок щомісячного розміру призначеної житлової субсидії за кожен вид послуг:

Місячний розмір плати в рамках норм споживання (%) = Квартирна плата (грн) / Усього (грн) * 100%

Обов'язкова частина плати в рамках норм споживання (грн) = Місячний розмір плати в рамках норм споживання (%) * Обов'язкова частина плати за житлово-комунальні послуги в рамках норм споживання (грн)

Розмір призначеної субсидії = Місячний розмір плати в рамках норм споживання(грн) - Обов'язкова частина плати в рамках норм споживання (грн)

Одержуємо наступні дані:

Вид послуг Місячний розмір плати в рамках норм споживання Обов'язкова частина плати в рамках норм споживання, грн. Розмір призначеної субсидії, грн.
грн. %
Квартирна плата 33,36 20,59 22,37 10,99
Опалення 83,92 51,79 56,27 27,65
Гаряче водопостачання 20,64 12,74 13,84 6,80
Холодне водопостачання 7,62 4,70 5,11 2,51
Газопостачання 3,81 2,35 2,55 1,26
Електроенергія 12,7 7,84 8,52 4,18
Усього 162,05 100 108,67 53,38

Завдання 10

Зробити тарифікацію медичного персоналу міської поліклініки із другою групою оплати праці керівників, у штаті якої 105 лікарських посад, 202 посади молодшого медичного персоналу. По утворенню й стажу медичної роботи медичний персонал поліклініки характеризується наступними даними.

Відомості про медичний персонал

Найменування посади Прізвище, ім’я та по батькові Освіта Стаж роботи зі спеціальності (років і місяців) Обсяг роботи на даній посаді
Спеціальність, кваліфікація Найменування навчального закладу Номер документа про освіту та рік видачі
Лікарі
Головний лікар Іванов Р. Ф. Лікар-терапевт, вища кваліфікаційна категорія Харківський медичний інститут Диплом №299765, 1973 р. 20+n років, 4 місяці 1
Завідуючий терапевтичним відділенням Петров С. О.

Лікар-терапевт

І кваліфікаційна категорія

Чернівецький медичний інститут Диплом №298070, 1984 р. 15+n років, 3 місяці 1
Завідуючий неврологічним відділенням Сидоров О. Г. Лікар-терапевт, вища кваліфікаційна категорія Київський медичний інститут Диплом №345633, 1973 р. 27+n років, 8 місяців 1
Лікар-рентгенолог Павнок Е. С. Лікар-рентгенолог Харківський медичний інститут Диплом №359816, 1979 р. 22+n роки, 2 місяці 1
Лікар-невропатолог Костенко В. П. Лікар-невропатолог Київський медичний інститут Диплом №697626, 1984 р. 17+n років, 8 місяців 1
Завідуючий лабораторією Кривейченко Н. П. Лікар-лаборант Київський медичний інститут Диплом №359816, 1979 р. 14+n років, 8 місяців 1
Лікар дільничий Терехов О. М. Лікар-терапевт, друга кваліфікаційна категорія Черкаський медичний інститут Диплом №334421, 1994 р. 6+n років, 2 місяці 1
Лікар Деркачов Є.П. Лікар-отоларинголог, вища кваліфікаційна категорія Київський медичний інститут Диплом №675432, 1984 р. 14-n років, 3 місяці 1,5
Лікар Носенко З. М. Лікар-окуліст, заслужінь лікар Одеський медичний інститут Диплом №453789, 1964 р. 36-n років, 10 місяців 1
Лікар Котик В. О. Лікар-гінеколог, І кваліфікаційна категорія Чернівецькиймедичний інститут Диплом №987043, 1973 р. 25+n років, 1 місяць 1
Лікар Маркова Л. Д. Лікар-терапевт Харківський медичний інститут Диплом №358866, 1980 р. 17-n років, 11 місяців 1
Середній медичний персонал
Старша медична сестра Скірда Е. В. Медична сестра, вища кваліфікаційна категорія Сумське медичне училище Диплом №127657, 1973 р. 26-n років, 10 місяців 1
Медстатистик Струк Н. М. Медична сестра, І кваліфікаційна категорія Київське медичне училище№2 Диплом №543789, 1981 р. 17+n років, 4 місяці 1
Молодший медичний персонал
Сестра-господарка Приходько В. І. Без медичної освіти 7+n років, 10 місяців 1
Молодша медична сестра Король Н. І. Без медичної освіти 11+n років 4 місяці 1,25

Рішення:

1)Основна заробітна медичного персоналу визначається по формулі:

Осн.з/п = Кількість ставок * Тарифний коефіцієнт * Мін.з/п (525 грн.).

2)Доплату за стаж одержує дільничний лікар Терехов О.М.

Доплата за стаж = Осн.з/п * 10% Осн.з/п (якщо стаж від 3 до 10 років.);

Осн.з/п * 20% Осн.з/п (якщо стаж від 10 до 20 років.);

Осн.з/п * 30% Осн.з/п (якщо стаж більше 20 років.).

3) Доплату за шкідливі умови праці одержує лікар - рентгенолог Павнок Е.С.

Доплата за шкідливі умови праці = Осн.з/п * 15% Осн.з/п

4) Доплату керівними відділеннями одержують Петров С.О. і Кривейченко Н.П, Сидоров О.Г. не одержує доплати, оскільки він завідує неврологічним відділенням, а кваліфікаційну категорію має за фахом терапевт.

Доплата керівними відділеннями =

Осн.з/п * 10% Осн.з/п (при кількості лікарських посад до 3-х одиниць);

Осн.з/п * 20% Осн.з/п (при кількості лікарських посад від 3-х до 6 одиниць).

5)Доплату за звання заслуженого одержує Носенко З.М.

Доплата за звання заслуженого = Осн.з/п * 20% Осн.з/п

6) Доплату за звання старшого порівн.мед.персоналу одержує Скирта Е.В. Доплата за звання старшого порівн.мед.персоналу = Осн.з/п * 10% Осн.з/п.

7)Нарахована з/п = Осн.з/п + Доплати

8) Одержуємо наступні дані:


Прізвище та ініціали Тарифний розряд Кількість ставок Основна зарплата Доплати і надбавки Нарахована зарплата Тарифний коефіцієнт Стаж роботи
(за тарифом*на кількість ставок) За стаж, за шкідливі умови праці За керівництво або за звання старшого або заслуженого років міс.
ЛІКАРІ
Іванов Р. Ф. 17 1,0 1575,00 - 1575,00 3,00 23 4
Петров С. О. 12 1,0 1113,00 222,60 1335,60 2,12 18 3
Сидоров О. Г. 13 1,0 1191,75 - 1191,75 2,27 30 8
Павнок Е. С. 10 1,0 955,50 143,33 - 1098,83 1,82 25 2
Костенко В.П. 10 1,0 955,50 - 955,50 1,82 20 8
Кривейченко Н. П. 10 1,0 955,50 95,55 1051,05 1,82 17 8
Терехов О. М. 11 1,0 1034,25 103,43 - 1137,68 1,97 9 2
Деркачов Є.П. 13 1,5 1787,63 - 1787,63 2,27 11 3
Носенко З. М. 10 1,0 955,50 191,1 1146,60 1,82 33 10
Котик В. О. 12 1,0 1113,00 - 1113,00 2,12 28 1
Маркова Л. Д. 12 1,0 1113,00 - 1113,00 2,12 14 11
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
Скірда Е. В. 10 1 955,50 95,55 1051,05 1,82 23 10
Струк Н. М. 9 1 908,25 - 908,25 1,73 20 4
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
ПриходькоВ.І 4 1 666,75 - 666,75 1,27 10 10
Король Н. І. 4 1,25 833,44 - 833,44 1,27 14 4

Висновок

 

Україна посідає восьме місце у світі та п'яте в Європі за величиною встановленої потужності атомної енергетики. Ядерна енергетика є базовою складовою енергозабезпечення країни, її частка в загальному обсязі електроенергії, що виробляється в країні, сягає 50%, і за цим показником Україна входить в групу лідерів.

Все це свідчить про задовільний стан безпеки атомної енергетиці країни. Це підтверджується результатами постійних інспекцій місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та партнерськими перевірками ВАО АЕС (Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують АЕС).

Проте, в такій сфері, як ядерна безпека, не можна говорити про абсолютний рівень її досягнення, оскільки наслідки ядерних аварій можуть бути катастрофічними (тому прикладом є Чорнобильська аварія), і процес підвищення ядерної безпеки є постійним.

Тому завдання забезпечення ядерної безпеки та підвищення її рівня завжди знаходиться на порядку денному державних та галузевих структур. Воно є пріоритетним при вирішенні питань, що сьогодні стоять на порядку денному перед вітчизняною ядерною енергетикою, це:

-  продовження терміну експлуатації атомних реакторів;

-  введення до дії нових потужностей;

-  розвиток вітчизняних виробництв, задіяних у ядерно-паливному циклі (ЯПЦ);

-  безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ);

-  вирішення проблем Чорнобильської АЕС;

-  подальше підвищення рівня безпеки діючих атомних блоків.

У цілому, ядерна та радіаційна безпека функціонування ядерних об'єктів на території України забезпечується:

-  технічними заходами щодо підвищення надійності і безпеки ядерних об'єктів;

-  розвитком національного ядерного законодавства, удосконалюванням національних служб контролю за ядерною діяльністю і матеріалами;

-  жорсткістю міжнародного контролю за ядерною діяльністю, реалізацією міжнародних програм з підвищення технічної безпеки і підвищення «культури безпеки» на ядерних об'єктах;

-  державним регулюванням і науково-технічною підтримкою галузі.

В умовах економічної кризи в Україні проблема фінансування природоохоронних заходів набуває особливої гостроти, оскільки під час реформування фінансової системи та її адаптації до ринкових умов були втрачені попередні джерела видатків на природоохоронні потреби.

Враховуючи реальне скорочення бюджетного фінансування заходів по забезпеченню екологічної рівноваги, в 1992 році відповідно до Закону України 'Про охорону навколишнього природного середовища' була створена система фондів охорони навколишнього природного середовища на державному та місцевому рівнях.

Зазначені фонди формуються за рахунок:

-  збору за забруднення навколишнього природного середовища (за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та розміщення відходів у навколишньому природному середовищі);

-  частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

-  цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Список використаної літератури:

1.  Закон України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" від 24 червня 2004 року.

2.  Постанова ВРУ "Про Концепцію державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні" від 25 січня 1994 року.

3.  Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року N 1264-XII.

4.  http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=Derz%20ohor%20NPS.

5.  http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/143.htm.© 2011 Онлайн база рефератов, курсовых работ и дипломных работ.